Historia Spółdzielni

Zobacz: Historia Osiedla - materiał autorstwa p. Jana Jerzego Piechoty PPSplik-pss.pps (11,26MB)

    Początki działalności naszej Spółdzielni sięgają roku 1976, gdy na Zebraniu Przedstawicieli Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w dniu 27 maja podjęto Uchwałę powołującą Osiedle Związku Walki Młodych jako samodzielną jednostkę gospodarczą i organizacyjną, działającą w oparciu o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy. Działalność tą osiedle prowadziło w ramach Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w okresie od 01.01.1977 - 30.06.1981 r.

    Na Zebraniu Założycielskim Samodzielnej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedli ZWM i Malinki w Opolu w dniu 25.03.1981 r. podjęto między innymi Uchwałę o powołaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej imieniem ZWM na pełnym rozrachunku gospodarczym, z osobowością prawną od dnia 01.07.1981 r. Tą też datę należy przyjąć jako dzień powstania naszej spółdzielni. Na zebraniu tym przyjęto również treść pierwszego statutu Spółdzielni oraz dokonano wyboru członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółdzielni. Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 06.05.1981 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący

Pan Witold Kolano

V-ce Przewodniczący

Pan Bernard Kopiec

Sekretarz

Pan Ginter Pach 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Bolesław Żabski

Przewodniczący Komisji GZM

Pan Zdzisław Miśtal

Przewodniczący Komisji Społ.- Samorz.

Pan Andrzej Jakiel

Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

Pan Andrzej Horak

Członkowie Rady Nadzorczej

Pani Krystyna Furykiewicz

Pani Anna Huber

Pani Ewa Korabiewska

Pan Janusz  Koziarski

Pan Bronisław Letki

Pan Janusz Majewski

Pan Jan Mełech

Pan Tadeusz Mróz

Pan Piotr Płonka

Pan Henryk Popiołek

Pan Jan Sroczyński

Pan Leszek Szlachta

W dniu 11.06.1981 r. Rada Nadzorcza powołała pierwszy Zarząd Spółdzielni w składzie:

Prezes Zarządu – Dyrektor

Pan Henryk Czyżyński

Członek Zarządu – Z –ca Dyrektora ds. Techniczno –Inwestycyjnych

Pan Leszek Biały

Członek Zarządu – Z–ca Dyrektora ds.Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  i Organizacyjno – Samorządowych

Pan Leszek Szlachta

    Na koniec 1981 r. Spółdzielnia zrzeszała 5.739 członków, w tym zamieszkałych 3.779 członków. Spółdzielnia posiadała 47 budynków mieszkalnych własnych, w których znajdowały się 3.872 mieszkania o powierzchni użytkowej 213 tys. m² oraz lokale użytkowe o powierzchni 6,6 tys. m². Z zachowanego sprawozdania na Zebranie Przedstawicieli Członków za rok 1982 możemy dowiedzieć się, że na dzień 31.12.1982 r. Spółdzielnia liczyła już 7.484 członków w tym zamieszkałych 4.325 i posiadała 58 budynków własnych, w tym 51 mieszkalnych, w których znajdowało się 4.238 mieszkań. Powierzchnia użytkowa zasobów spółdzielczych wynosiła 237 tys. m², w tym lokali mieszkalnych 229 tys. m² i lokali użytkowych 8 tys. m². Ponadto Spółdzielnia zarządzała w tzw. powiernictwie 13 budynkami innych właścicieli, o pow. użytkowej 30 tys. m², zlokalizowanymi na terenie Osiedla „Malinka”. Koszty eksploatacji działalności podstawowej Spółdzielni za 1982 r. zamknęły się kwotą 32 mln zł (bez kosztów energii cieplnej), co w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej na miesiąc wynosiło 12,60 zł. Zatrudnienie w 1982 r. w Spółdzielni wynosiło 193 etaty.

    W czerwcu 1983 r. wybrano na kolejną kadencję do czerwca 1988 r. Radę Nadzorczą, na której czele stanął Pan Ginter Pach. Kolejne lata to okres dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co zaowocowało wzrostem zasobów mieszkaniowych w naszej spółdzielni oraz przyrostem ilości członków.

    Na koniec 1986 r. Spółdzielnia liczyła 9.778 członków, w tym zamieszkałych 6.264. Na terenie Spółdzielni zrealizowanych było: 7 pawilonów handlowo-usługowych, 9 przedszkoli, 3 żłobki, 2 punkty pocztowe, 1 apteka, 2 ośrodki zdrowia, 1 ekspozytura PKO. Ponadto w zasobach funkcjonowało 39 różnych punktów usługowych. Własne zasoby mieszkaniowe Spółdzielni stanowiło 79 budynków o powierzchni użytkowej: lokali mieszkalnych wynoszącej 365 tys. m² i lokali użytkowych ponad 12 tys. m².

    W ramach administracji powierzonej Spółdzielnia zarządzała 18 budynkami o powierzchni ponad 50 tys. m². Zatrudnienie w roku 1986 wynosiło 322 etaty. Koszty eksploatacji zasobów w przeliczeniu na 1m² miesięcznie wynosiły 106 zł. Niestety lata 80 to również okres ujawniania się szeregu wad technologicznych, którymi obarczone było budownictwo wielkopłytowe. Do najistotniejszych można było zaliczyć: pękające grzejniki panelowe, gnijące wykładziny typu „lentex”, przemarzające ściany. Większość środków Spółdzielni, gromadzonych w ramach funduszu remontowego przeznaczane było na usuwanie tych wad, środki te wspomagane były dotacjami z budżetu państwa. Na powyższe nałożył się odczuwany deficyt energii cieplnej ( niedogrzewanie mieszkań) w mieście Opolu oraz bardzo zła jakość wody zimnej tzw. „ brunatna ciecz”, która płynęła z naszych kranów.

    W roku 1987 zakończono realizację „Domu Złotej Jesieni” przy ul. Hubala 4, wraz z częścią socjalną. W tamtym okresie, jak i obecnie jest to jedyny obiekt w województwie opolskim, przeznaczony dla osób starszych, którzy zajmują samodzielne lokale mieszkalne, mając jednocześnie dostęp do zaplecza socjalno - rehabilitacyjnego. Funkcję swą budynek ten zachował do dzisiaj.  

    W roku 1988 na czteroletnią kadencję wybrano kolejną Radę Nadzorczą, której przewodniczyła Pani Antonina Boroń, a następnie Pan Stanisław Rączy.
    W okresie dekady lat osiemdziesiątych Prezesem Zarządu Spółdzielni pozostawał Pan Henryk Czyżyński, natomiast zmiany następowały na stanowiskach członków Zarządu. W tym okresie kolejnymi członkami Zarządu byli:

Pan Czesław Baciński      

Z-ca Dyr. ds. Techn. – Inwest.   

lata 1982 – 1987

Pani Maria Smoła              

Z-ca Dyr. ds. Eksploatacji         

lata 1983 – 1985

Pan Janusz Joeschke

Z-ca Dyr. ds. Eksploatacji

lata 1985 – 1986

Pan Zdzisław Hulacki

Z-ca Dyr. ds. Eksploatacji

lata 1987 – 1990

Pan Andrzej Jakiel

Z-ca Dyr. ds. Zaplecza

lata 1987 – 1990

 

    Rok 1990 to początek przemian polityczno – ustrojowych w naszym kraju, których skutek nie ominął również naszej Spółdzielni. W dniu 31.03.1990 r. Prezesem Zarządu został wybrany Pan Leszek Biały, w lipcu 1990 r. Z-cą Prezesa ds. Zaplecza został Pan Ryszard Myga, natomiast w styczniu 1991 r. na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Eksploatacji powołany został Pan Adam Jaroch. Zarząd w tym składzie obowiązki swe pełnił do końca lutego 1993 r.

    Na koniec 1990 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. ZWM administrowała w zasobach własnych i zleconych 153  budynkami o powierzchni użytkowej 484 tys. m², w tym 119 budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej 402 tys. m² i łącznej ilości 8.677 mieszkań.

    W zasobach własnych Spółdzielni mieszkało ogółem 7.203 członków, na ogólną liczbę członków Spółdzielni wynoszącą 9.516. W administracji zleconej Spółdzielnia posiadała 19 budynków, w których znajdowały się 1.292 mieszkania, o pow. użytkowej 67 tys. m². Na terenach Osiedli spółdzielczych, które wyodrębniano sukcesywnie w latach poprzednich, tworząc na nich cztery administracje, istniała już znaczna baza handlowo – usługowa zlokalizowana w pawilonach realizowanych zgodnie z planami architektonicznymi Osiedla. Na terenie Spółdzielni istniały przychodnie zdrowia, sklepy, urzędy pocztowe szkoły, przedszkola, żłobki, zlokalizowane w obiektach wybudowanych w tym celu. W roku 1990 rozpoczęto procesy umożliwiające rozliczanie kosztów w oparciu o ich faktyczne zużycie, a nie tylko o normy i wskaźniki. W tym celu miedzy innymi rozpoczęto w porozumieniu z WPEC Opole montaż liczników ciepła w wymiennikowniach, montaż wodomierzy w budynkach niskich i wysokich. Szeroko rozpropagowano akcję montażu domofonów. Rok 1990 to również dalszy ciąg usuwania wad technologicznych: ocieplanie budynków, wymiana grzejników, wymiana wykładzin podłogowych.

    Trudno w tym miejscu podawać kwoty, które w tym roku przeznaczano na remonty i utrzymanie zasobów, gdyż dla wielu czytelników byłyby to kwoty abstrakcyjne (dziesiątki miliardów zł). Starsze pokolenia pamiętają „szalejącą” inflację, zarobki w milionach zł, itp.

    Zatrudnienie ogółem w Spółdzielni wynosiło średnio za 1990 r. 319 etatów, w tym 192 etaty na stanowiskach robotniczych. W tym roku zakończono proces wymiany wykładzin podłogowych typu „lentex”, zakwalifikowanych w latach poprzednich jako wada technologiczna. Rok 1990 to również koniec tzw. boomu inwestycyjnego. Powodem tego była zasadnicza zmiana w zasadach finansowania budownictwa mieszkaniowego. Budżet Państwa wycofał się z preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, wprowadzając w to miejsce kredyty komercyjne.

    Początek lat dziewięćdziesiątych to okres transformacji ustrojowej w kraju, który również znalazł swoje odbicie w naszej Spółdzielni. Po pierwsze należało przystosować struktury Spółdzielni do działalności w gospodarce rynkowej, co wymagało podejmowania szeregu niepopularnych decyzji, a zwłaszcza zmniejszenia zatrudnienia. Po drugie, w okresie tym następował znaczny wzrost kosztów utrzymania zasobów Spółdzielni, związany głównie z zakupem usług obcych, takich jak: dostawa energii cieplnej, wody i kanalizacji, wywóz śmieci. Ponadto wzrost kosztów spowodowany był bardzo wysoką inflacją. Po trzecie, w szybkim tempie wzrastały zadłużenia Spółdzielni, a tym samym jej członków z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na realizację budownictwa mieszkaniowego. Spowodowane to było w głównej mierze znacznym wzrostem odsetek od kredytów oraz wycofywaniem się Państwa z umarzania części kredytów. Wszystkie te czynniki powodowały wzrost napięcia na linii członek Spółdzielni, a Zarząd, który obwiniany był za wszystko, co przyniosła nowa rzeczywistość polityczno – gospodarcza.

    Pomimo tych trudności kontynuowano w naszej Spółdzielni proces inwestycyjny, prowadzono ocieplenia budynków mieszkalnych oraz wymianę grzejników, korzystając ze środków finansowych, pochodzących z dotacji budżetowej. Kontynuowano również, w celu obniżenia bieżących kosztów eksploatacji, proces montażu liczników ciepła i wody.

    Na koniec 1992 roku liczba członków Spółdzielni wynosiła 9.628, w tym zamieszkałych 7.925. Spółdzielnia administrowała 169 budynkami w zasobach własnych i obcych, o powierzchni użytkowej 473 tys. m² i 8.591 mieszkaniach.
    Z dniem 01.01.1993 r. zrezygnowano z prowadzenia administracji zleconej. Na przestrzeni lat 1990 - 1992 zatrudnienie w Spółdzielni zmniejszyło się z 319 etatów do 171 na koniec 1992 r. W roku 1992 dokonano wyborów Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję. Jej przewodniczącymi byli Pan Jan Pomierny, Pan Marian Długołęcki oraz Pan Tadeusz Moisiejew. Ilość osób pełniących funkcję przewodniczących rady może świadczyć, że był to dość burzliwy okres w historii naszej Spółdzielni. Wynikiem opisanych czynników i spowodowanych nimi napięć było złożenie w miesiącu lutym 1993 r. rezygnacji przez Zarząd Spółdzielni z pełnienia swoich obowiązków.

    Z dniem 01.03.1993 r. Rada Nadzorcza powołała na okres trzech miesięcy Zarząd w składzie Pan Tadeusz Jeżyk – Prezes Zarządu, Pan Marek Michalak – Z-ca Prezesa oraz Pan Marian Długołęcki – Z-ca Prezesa, natomiast z dniem 01.06.1993 r. Rada Nadzorcza powołała Zarząd w składzie :

  • Pan Tadeusz Jeżyk – Prezes Zarządu – funkcje pełnił do lipca 1996 r.,
  • Pan Andrzej Wyrzykowski – Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji – funkcję pełnił do lipca 1994 r.,
  • Pan Ryszard Karwasiecki – Z-ca Prezesa ds. Technicznych – funkcję pełnił do października 1997 r.

    W tym okresie kontynuowano realizację zadań związanych z ociepleniem budynków mieszkalnych i wymianą grzejników panelowych na żeliwne, ponadto rozpoczęto w naszej Spółdzielni wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne oraz montaż podzielników kosztów energii cieplnej w lokalach  mieszkalnych. Na te zadania Spółdzielnia otrzymywała dotację budżetową. Rozpoczęto również montaż wodomierzy w mieszkaniach.

    W dalszym ciągu w Spółdzielni realizowany był program inwestycyjny, mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych, związanych z wycofaniem się Budżetu Państwa z tanich kredytów mieszkaniowych. Na koniec 1996 r. Spółdzielnia zrzeszała 9.796 członków, w tym 8.820 zamieszkałych i 976 oczekujących.
   W eksploatacji Spółdzielni było się 126 budynków, w których znajdowało się 8.345 lokali mieszkalnych, o powierzchni użytkowej 461,5 tys. m². Zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło w tym czasie 108 etatów.

    W okresie tych trzech lat obowiązki członków Zarządu pełnili również: Pan Józef Sochor (grudzień  1994 r. – wrzesień 1995 r.), Pan Józef Moch (lipiec - sierpień 1996 r.). W 1996 r. odbyły się kolejne wybory do Rady Nadzorczej, której Przewodniczącym został Pan Bronisław Jankowski. Z dniem 01.09.1996 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Rada powołała Pana Wita Bródkę, który pełnił obowiązki do 31 sierpnia 2008 roku, od 15.07 1997 r. obowiązki Z-cy Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych pełnił Pan Marek Czachor, natomiast z dniem 01.06.1998 r. na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Finansowych Rada powołała Pana Adama Jarocha.

    Lata 1996–2000 to okres, w którym budżet Państwa zaprzestał wspomagania spółdzielczości mieszkaniowej systemem dotacji do kosztów zakupu energii cieplnej i robót termomodernizacyjnych. W tej sytuacji działania gospodarcze w naszej Spółdzielni skupiały się przede wszystkim na: zakończeniu procesu wyposażenia mieszkań w indywidualne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji cieplnych w budynkach poprzez montaż automatyki pogodowej, zaworów termostatycznych pod pionami ciepłej wody oraz wspieraniu montażu wodomierzy przez członków Spółdzielni w lokalach mieszkalnych. Kontynuowany był proces ocieplania budynków mieszkalnych ze środków własnych Spółdzielni. Działania te umożliwiły zmniejszanie w kolejnych latach zamawianej u dostawcy ilości energii cieplnej, co skutkowało obniżeniem kosztów zakupu z tym związanych. W okresie tym wdrożono program malowania klatek schodowych, wprowadzono nowe technologie pokryć dachowych, dające większą gwarancję ich szczelności, rozpoczęto proces wymiany instalacji wodociągowej w budynkach (poziomy, a w następnej kolejności piony), realizowano nowe inwestycje mieszkaniowe przy ul. Jankowskiego oraz handlowo – usługowe – pawilon „Skaut” na terenie Administracji III. W roku 2000 przejęto od OPBP „Jedynka” SA obiekt garażu wielopoziomowego przy ul. Sosnkowskiego. Na koniec 2000 r. powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych wynosiła 466,4 tys. m² oraz 28,1 tys. m² lokali użytkowych i garaży. Ilość mieszkań wynosiła 8.405, w tym mieszkań własnościowych 6.019, Spółdzielnia zrzeszała 9.344 członków, w tym 427 oczekujących. W omawianych latach na terenie działania Spółdzielni w wyniku inwestycji przybyło 822 miejsc postojowych dla samochodów. W roku 1999 odbyły się kolejne wybory do Rady Nadzorczej, Przewodniczącym Rady został Pan Aleksander Iszczuk. Kadencja tej Rady upłynęła w 2002 r.

    W kolejnej kadencji Rady, tj. w latach 2002 – 2006 funkcję Przewodniczącego pełnili Pan Aleksander Iszczuk do 2005 r., a następnie Pani Regina Kamińska, która objęła również przewodnictwo Rady w kolejnych dwóch kadencjach. Lata 2002 - 2006 w działalności naszej Spółdzielni to z jednej strony, po raz kolejny, konieczność dostosowania jej uregulowań formalno-prawnych do wchodzącej w życie Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z późniejszymi nowelizacjami. Zmieniające się przepisy ustawy powodowały konieczność zmian obowiązującego w naszej Spółdzielni Statutu oraz opracowanych na jego podstawie regulaminów, a także podjęcie czynności mających na celu umożliwienie członkom naszej Spółdzielni skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę – przenoszenie mieszkań na odrębną własność. Z drugiej strony kontynuowano przyjęty wcześniej kierunek zmierzający do poprawy komfortu zamieszkiwania i racjonalnego wzrostu kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Zakończono proces ocieplania budynków, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami tego wymagały. W 100% wykonano ocieplenie stropodachów. Rozpoczęto proces wymiany okien na klatkach schodowych, pionów przeszklonych, drzwi wejściowych do budynków. Sukcesywnie rozpoczęto remonty kapitalne urządzeń dźwigowych i wiatrołapów. Kontynuowano wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody. W ramach działalności inwestycyjnej realizowano kolejne budynki mieszkalne przy ul. Jankowskiego, oraz budowano kolejne miejsca parkingowe. Wprowadzono program pomocy spółdzielni przy wymianie okien w mieszkaniach. Jednocześnie wdrażano odpowiednie procedury przetargowe oraz renegocjowano umowy z dostawcami stałych usług w celu obniżania kosztów bieżącego utrzymania. W budynkach, gdzie istniały możliwości techniczne, zrealizowano podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamieszkiwania podjęto program mający na celu dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej - montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej i dymoszczelnych, systemów oddymiania, budowę dróg pożarowych.

    Z inicjatywy naszej Spółdzielni Rada Miasta Opola udzieliła bonifikatę przy wykupie gruntów będących dotychczas w wieczystym użytkowaniu na własność. W 2006r. Spółdzielnia wykupiła na własność wszystkie działki gruntu  na których usytuowane są budynki mieszkalne, a które były w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.  W tym samym roku oddano do użytku kolejny budynek mieszkalny przy ul. Jankowskiego o 32 mieszkaniach i pow. użytkowej 2070 m².

    Na koniec 2005 roku Spółdzielnia zrzeszała 9233 członków, w tym : 8915 członków z tytułu posiadania mieszkania, 240 członków oczekujących oraz 78 członków z prawem do lokalu użytkowego. Powierzchnia gruntów, na których zlokalizowane były zasoby spółdzielcze wynosiła ponad 76 ha. Powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni w tym okresie to 501 tys.m², w tym 29 tys. m² powierzchni lokali użytkowych. Liczba lokali mieszkalnych -  8510, które usytuowane były w 134 budynkach. Koszty utrzymania tych zasobów zamykały się kwotą około 35 mln. zł., a w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych średniomiesięcznie wynosiły ok. 6 zł. Na koniec 2005 r. w Spółdzielni było zatrudnionych 75 osób.

Ćwierćwiecze istnienia naszej Spółdzielni obrazują poniższe liczby:

WYSZCZEGÓLNIENIE

1981 rok

2006 rok

ILOŚĆ CZŁONKÓW

5739

9233

ILOŚĆ BUDYNKÓW

47

134

ILOŚĆ MIESZKAŃ

3872

8510

POW. UŻYTKOWA MIESZKAŃ

213 tys. m²

472 tys. m²

POW. UŻTKOWA LOKALI

6,6 tys. m²

29 tys. m²

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

193 etaty

75 etatów

KOSZTY OGÓŁEM

32 mln. zł

12,6 zł/m²/m-c

35 mln. zł

6,2 zł/m/m-c

       Lata 2007 – 2009 to okres dostosowywania przepisów wewnątrz spółdzielczych do kolejnej nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja ta wprowadziła między innymi następujące zmiany :

-   zakaz ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

- prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji kosztów
i przychodów, zarówno eksploatacji, jak i funduszu remontowego,

-  ograniczenie czasu trwania kadencji rady nadzorczej do 3 lat i liczby kadencji zasiadania w radzie do 2 kolejnych kadencji,

-  likwidacji zebrań przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych
i zastąpienie ich przez walne zgromadzenie, które w spółdzielniach liczących powyżej 500 członków może być podzielone na części.

    W zakresie remontów kontynuowane były prace związane z wymianą materiałów zawierających azbest, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą pionów i poziomów z.w. i c.w. Prowadzono remonty nawierzchni twardych, polegające na wykonywaniu nowych nawierzchni z kostki typu „polbruk”.

    W roku 2007 rozpoczęto realizację kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego  na 16 mieszkań przy ul. Jankowskiego 44. Jego realizacja zakończyła się w grudniu 2008 r.

    Z dniem 1 września 2008 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni. W związku z przejściem Pana Wita Bródki na emeryturę, Rada Nadzorcza w sierpniu wybrała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Adama Jarocha, dotychczasowego Zastępcę Prezesa ds. Finansowych. Jednocześnie postanowiła ogłosić konkurs na wakujące stanowisko Z-cy Prezesa ds. Finansowych. Na krótko stanowisko to objął Pan Ryszard Wołowiec. Po Jego rezygnacji Rada Nadzorcza po raz drugi ogłosiła konkurs na to stanowisko.

    W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w styczniu 2009 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Piotra Miksę  na stanowisko Z-cy Prezes ds. Finansowych, który swoje obowiązki objął z dniem 1 lutego 2009 r.,  będąc jednocześnie Głównym Księgowym Spółdzielni.

Od lutego 2009 r. Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie:

- Pan Adam Jaroch  - Prezes Zarządu,

- Pan Marek Czachor – Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjno - Technicznych,

- Pan Piotr Miksa – Z-ca Prezesa ds. Finansowych, Główny Księgowy.

    Na koniec 2009 r. Spółdzielnia zrzeszała 8.616 członków, zmniejszenie ich liczby było wynikiem zmian Ustawowych. Ustawodawca dopuścił, że właściciele mieszkań nie muszą być członkami spółdzielni. Trwający od 2003 roku proces przekształceń mieszkań lokatorskich  i własnościowych w odrębną własność sprawił, że na koniec 2009 r. w strukturze Spółdzielni było :

- 5.565 lokali spółdzielczych własnościowych,

- 2.364 lokali będącymi odrębną własnością,

- 440 lokali spółdzielczych lokatorskich,

- 101 pozostałe.

    Konsekwencją przekształcania lokali w odrębną własność jest zmniejszanie się majątku Spółdzielni oraz powierzchni gruntów, będących własnością Spółdzielni lub będących w jej użytkowaniu wieczystym. Powierzchnia ta na koniec 2009 r. wynosiła 60,1 ha. Spółdzielnia zarządzała także nieruchomościami dwóch wspólnot mieszkaniowych. Zatrudnienie na koniec roku - 68 etatów.

    Na przełomie października i listopada  2009 roku, po raz pierwszy w naszej Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które zgodnie ze znowelizowaną Ustawą i Statutem zastąpiło Zebranie Przedstawicieli. Walne Zgromadzenie odbyło się w czterech częściach, gdzie każde Osiedle stanowiło jedną część. Na tym Walnym Zgromadzeniu uchwalono zmiany do Statutu Spółdzielni oraz podjęto uchwałę o rozpoczęciu realizacji kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Jankowskiego 36.

    Na Walnym Zgromadzeniu w 2010 r. po raz pierwszy doszło do głosownia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2009, którą Spółdzielnia osiągnęła z pozostałej działalności, tj.  między innymi z najmu lokali użytkowych, gospodarki finansowej (lokaty). Nadwyżka ta wyniosła prawie 2,5 mln zł i została przeznaczona na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi oraz zasiliła fundusz remontowy poszczególnych administracji. Podjęto również decyzję o budowie ponad 500 nowych miejsc parkingowych na terenie wszystkich osiedli.

    W 2010 r. kończyła swoją kadencją Rada Nadzorcza wybrana w 2006 r. na cztery lata i Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej według nowych zasad, określonych w znowelizowanym Statucie. Przewodniczącą Rady Nadzorczej ponownie została wybrana Pani Regina Kamińska. Po wyborze nowej rady doszło w Spółdzielni do kuriozalnej sytuacji, gdyż dwa dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, które udzieliło Zarządowi absolutorium i wybrało nowy skład  rady, przewodnicząca (R. Kamińska) kończącej kadencję Rady Nadzorczej zwołała jej posiedzenie i poddała pod głosowanie wniosek o odwołanie dwóch członków Zarządu : Prezesa  A. Jarocha i Z-cę Prezesa M. Czachora. W wyniku głosowania odwołany został Pan Marek Czachor ze stanowiska  Z-cy Prezesa ds. Eksploatacyjno – Technicznych, natomiast Pan  Adam Jaroch  pozostał na stanowisku Prezesa Zarządu.

    Rada Nadzorcza w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r., trzykrotnie ogłaszała konkurs na wakujące stanowisko. W wyniku trzeciego postępowania rada wybrała Pana Arkadiusza Kowarę na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Eksploatacyjno – Technicznych,  który rozpoczął prace w Spółdzielni z dniem 1 marca 2011roku.

    Cała ta sytuacja nie pozostała bez wpływu na współpracę Rady Nadzorczej z Zarządem, która często kończyła się dosyć burzliwą wymianą zdań. W paru przypadkach niektórzy członkowie rady, wspierani przez kilku innych członków Spółdzielni, złożyli do Prokuratury powiadomienia o rzekomych nie prawidłowościach i działaniu przez Zarząd na szkodę Spółdzielni. Wszystkie te zarzuty nie znalazły potwierdzenia w prowadzonych postępowaniach. Działania te tworzyły wokół Spółdzielni bardzo niekorzystną atmosferę, zarówno wewnątrz,  jak i w zewnętrznym jej postrzeganiu.

    Mimo tej sytuacji w Spółdzielni nadal szczególny nacisk kładziono na działania termomodernizacyjne, usuwanie materiałów zawierających azbest, wymianę pionów i poziomów z. w. i c. w. , dostosowywanie budynków i ich otoczenia do wymogów przeciwpożarowych.

    W 2011 r. rozpoczęła się realizacja budynku na 20 mieszkań przy ul. Jankowskiego 36, zakończono budowę zatok parkingowych przy ul. Fieldorfa, 64 miejsc parkingowych przy Grota Roweckiego 17, oddano parking przy ul. Chełmskiej na 150 miejsc.

    W roku 2011 r. podjęty został w Spółdzielni kluczowy proces mający na celu modernizację systemu ciepłowniczego, który obejmuje przebudowę węzłów grupowych i niskoparametrowych sieci cieplnych. W ich miejsce powstają indywidualne węzły cieplne w budynkach mieszkalnych. Działania te mają na celu zastąpienie wyeksploatowanej i będącej w złym stanie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej czteroprzewodowej, będącej własnością Spółdzielni oraz poprawę efektywności gospodarowania ciepłem. Przewidywane oszczędności
w zużyciu energii cieplnej po wykonaniu modernizacji zostały oszacowane na poziomie ok. 15 %. Do realizacji został wybrany wariant budowy węzłów indywidualnych zasobnikowych z „priorytetem ciepłej wody”, które będą własnością Spółdzielni, natomiast sieć rozdzielczą i przyłącza realizuje ECO Opole. Koszt przyłączy ponosi Spółdzielnia.

    W kolejnym 2012 roku, mimo nadal źle układającej się współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem, czego wyrazem była między innymi próba podważania przez Radę ustaleń lustracji pełnej za lata 2009 -2011 (która nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności Spółdzielni), oraz kolejna próba odwołania Prezesa Zarządu, w Spółdzielni kontynuowane były rozpoczęte wcześniej prace.

    Zakończono realizację budynku przy ul. Jankowskiego 36, zakończono budowę kolejnych 50 miejsc parkingowych przy ul. Pużaka – Hubala, 80 miejsc przy ul.  Batalionu Parasol, zakończono budowę dróg pożarowych na Osiedlu Nr III.

    W fazę realizacyjną wszedł projekt likwidacji węzła grupowego ( W-1) na Osiedlu Nr I, zasilającego budynki przy ul. Grota Roweckiego 4-11
i  przebudowy sieci ciepłowniczej. We wrześniu podpisano w tej sprawie porozumienie z ECO Opole, zgodnie z którym przystąpiono do opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń, tak by prace mogły się rozpocząć po zakończeniu sezonu grzewczego 2012/2013. Projekt ten docelowo przewiduje likwidację wszystkich 10  węzłów grupowych na przestrzeni 10 lat.

    Niezależnie od tych priorytetowych działań cały czas kontynuowane były prace remontowe w kierunkach przyjętych w latach poprzednich. W tym roku na remonty wydatkowano w Spółdzielni kwotę  6.400 tys. zł, natomiast łączne koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych wyniosły ponad 43.700 tys. zł. Wynik finansowy z działalności gospodarczej do podziału na nieruchomości wyniósł ponad 2.350 tys. zł.

    W roku 2013 r. skończyła się kadencja Rady Nadzorczej i Walne Zgromadzenie, które odbyło się w maju dokonało wyboru, na 3 letnią kadencję, nowej rady. Jej Przewodniczącą została wybrana Pani Magdalena Hubalek – Oko. Wraz z wyborem nowej rady sytuacja w Spółdzielni uległa uspokojeniu, co w znacznej mierze przyczyniło się do konstruktywnej współpracy Rady
z Zarządem.

   Na koniec 2013 r. Spółdzielnia zrzeszała 8431 członków, w jej posiadaniu znajdowało się 57,2 ha gruntów, administrowała lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni 501 tys. m². Nadal największą liczbę stanowiły lokale posiadające spółdzielcze własnościowe prawo – 5.303, lokale na własności odrębnej – 2769, lokale spółdzielcze lokatorskie – 321 i pozostałe 82.

    W 2013 kontynuowane były pace remontowe w takich kierunkach, jak termomodernizacja, wymiana instalacji z.w. i c.w , malowanie, wymiana stolarki, wymiana wykładzin na korytarzach, remonty chodników, placów zabaw. Rozpoczęto wymianę wodomierzy w ramach legalizacji z zastosowaniem  nakładki radiowej , co umożliwia ich odczyt bez konieczności wchodzenia do mieszkań. W dalszym ciągu realizowane były drogi pożarowe, zgodnie z decyzją KW PSP w Opolu.

    Zlikwidowano najstarszy węzeł grupowy (W-1) przy ul Grota Roweckiego i zastąpiono go indywidualnymi węzłami w budynkach przy ul. Grota  Roweckiego 2 -11 wraz z przebudową sieci cieplnej. Koszt tych prac wyniósł ponad 2.063 tys. zł, z czego środki własne spółdzielni wyniosły 336 tys. zł, pozostała kwota pochodziła z kredytu z premią w ramach Programu POLSEFF . Premia wyniosła ok. 15% kredytu i obniżyła koszty zadania, które finansowali mieszkańcy tej nieruchomości. Kredyt po rozliczeniu zadania został w całości spłacony środkami własnymi Spółdzielni.  Spółdzielnia nawiązała współpracę z firmą E-GMINA która na zlecenie spółdzielni opracowała i wdrożyła program Centralnego Nadzoru Sterowania i Nadzoru „CESIN” umożliwiający kontrolę i sterowanie indywidualnymi węzłami cieplnymi w budynkach.

Działania te przyniosły Spółdzielni wyróżnienia na forum ogólnokrajowym i lokalnym :

- miesięcznik „Administrator” przyznał naszej spółdzielni tytuł „ Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014”,

- kapituła przy Opolskiej Izbie Gospodarczej wyróżniła naszą spółdzielnię SREBRNYM LAUREM UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2014  w kategorii Udana Inwestycja za podejmowane działania modernizacyjne związane z przebudową grupowych węzłów cieplnych i modernizację sieci ciepłowniczych.

    W latach 2014-2017 zlikwidowano kolejnych 5 węzłów grupowych na Osiedlu nr II i III. W ich miejsce powstało 66 węzłów indywidualnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych i 8 węzłów w pawilonach usługowo –handlowych. Efektem tych prac jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu energii cieplej, które w pierwszych latach pozwolą na sfinansowanie poniesionych na ten cel nakładów. Na realizację tych zadań Spółdzielnia również zaciągnęła kredyty, które po ich rozliczeniu zostały spłacone, a umożliwiły uzyskanie premii termomodernizacyjnych, obniżających koszty do poniesienia przez członków.

    Oddano również do użytku kolejną drogę pożarową na Osiedlu Nr II, kontynuowane były prace związane z wymianą wodomierzy z odczytem radiowym.

    Rok 2015 to kontynuacja prac w zakresie termomodernizacji budynków, wykonano między innymi termomodernizacje budynków przy ul. Cieszyńskiej 2-30 i Chełmskiej 5-11. Prowadzono modernizacje placów zabaw, remonty chodników, modernizacje oświetlenia klatek i korytarzy z zastosowaniem opraw LEDowych  z czujnikami ruchu i zmierzchu. W ramach likwidacji barier architektonicznych wykonywano kolejne  podjazdy dla niepełnosprawnych. W Spółdzielni wdrożono portal ISTA24PL który służy do zarządzania mediami tj. wodą i energią cieplną zużywaną w lokalach, oraz umożliwia mieszkańcom dostęp do danych pozwalających kontrolować gospodarowanie ciepłem i zużyciem wody w mieszkaniu.

    W listopadzie 2015 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych Pan Piotr Miksa złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z przejściem na emeryturę. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację i powołała z dniem 6 stycznia 2016 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansowych – Głównego Księgowego Pana Rafała Ostrowskiego dotychczasowego, Kierownika Działu Księgowości.

Od tego dnia  Zarząd pracuje w składzie :

Pan Adam Jaroch  - Prezes Zarządu,

Pan Arkadiusz Kowara – Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjno- Technicznych,

Pan Rafał Ostrowski – Z-ca Prezesa ds. Finansowych.

    W czerwcu 2016 r. Walne Zgromadzenie wybrało członków Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji 2013-2016. Na funkcję Przewodniczącego Rady został wybrany Pan Piotr Miksa.

    Spółdzielnia po raz kolejny otrzymała tytuł Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 nadawany przez miesięcznik „Administrator” oraz medal z okazji 200-lecia spółdzielczości mieszkaniowej na ziemiach polskich. Uzyskała również nominację do tytułu Filar Spółdzielczości w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Dziennik Gazeta Prawna i Biznes Plus w GW.

     W roku 2016 zakończony został proces wymiany wodomierzy z odczytem radiowym. Wszystkie lokale mieszkalne w naszej Spółdzielni posiadają obecnie podzielniki kosztów c.o. i wodomierze z. w. i c. w., z możliwością odczytu radiowego, tj. bez potrzeby wchodzenia do mieszkań.

    Podjęte zostały działania mające na celu rozpoczęcie w roku 2017 realizacji kolejnego budynku mieszkalnego o 55 lokalach z garażem podziemnym  przy ul. Bielskiej w Opolu. Budynek był realizowany ze środków przyszłych właścicieli mieszkań.

    W tym miejscu należy podkreślić, że w 2016 roku minęło 35 lat od powołania naszej Spółdzielni. Jest to okazja do porównania, co się zmieniło na przestrzeni tych lat.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

1981 rok

2016 rok

ILOŚĆ CZŁONKÓW

5739

8308

ILOŚĆ BUDYNKÓW

47

134

ILOŚĆ MIESZKAŃ

3872

8476

POW. UŻYTKOWA MIESZKAŃ

213 tys. m²

472 tys. m²

POW. UŻTKOWA LOKALI

6,6 tys. m²

29 tys. m²

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

193 etaty

69 etatów

KOSZTY OGÓŁEM

32 mln. zł

12,6 zł/m²/m-c

45,5 mln. zł

7,6 zł/m/m-c

WYNIK FINANSOWY NETTO

 

1.870 tys. zł

WYNIK  FINASOWY  NA 1M²/L.M/M-C

 

0,33 zł

     W porównaniu do lat początkowych Spółdzielni jej działalność dzisiaj związana jest z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi na zasobach własnych oraz stanowiących przedmiot odrębnej własności, w których spółdzielnia jest współwłaścicielem. Na koniec 2016 r. spółdzielnia zarządzała trzema budynkami na zlecenie wspólnot mieszkaniowych.

     Spółdzielnia począwszy od 2013 r. do końca 2016 r.  pozyskała środki zewnętrzne w kwocie przekraczającej 1.700 tys. zł, które pomniejszyły nakłady poniesione na zadania związane budową nowych węzłów cieplnych, termomodernizacją budynków, usuwaniem azbestu, wymianą oświetlenia na LEDowe oraz z tytułu białych certyfikatów.

W 2017 r. regionalna Kapituła Laurów na wniosek Opolskiej Kapituły  przyznała naszej spółdzielni ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2017 w kategorii „Załoga Wspólny Sukces”. Wyróżnienie to jest docenieniem naszych wysiłków w poprawę komfortu zamieszkania w naszych zasobach.

    Rok 2017 to kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła wiele istotnych zmian, w szczególności w kwestiach członkostwa w Spółdzielni ( wiele osób stało się członkami Spółdzielni z mocy Ustawy). Zmiany te spowodowały wzrost liczby członków naszej Spółdzielni i na dzień 31.12.2017 r. zrzeszała ona 10.642 członków.

Struktura lokali mieszkaniowych wynosiła:

- lokale spółdzielcze własnościowe – 5179,

- odrębna własność – 2971,

- lokale spółdzielcze lokatorskie – 281,

- pozostałe 45.

    W miesiącu październiku rozpoczęły się prace przy realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Bielskiej. Kontynuowane były prace remontowe na wszystkich osiedlach . Na remonty wydatkowano kwotę ponad 7.200 tys. zł ( kwota ta nie obejmuje nakładów na przebudowę węzłów).

    W styczniu 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie Spółdzielnia nasza podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Głęboka Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” nr POIS.01.03.02-00-0024/16 ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014 – 2020. Projekt obejmuje docieplenie ścian siedmiu budynków na terenie Osiedla Nr IV „Malinka”, montaż ogniw fotowoltaicznych w jednym budynku, wymianę źródeł światła na energooszczędne, przebudowę sieci ciepłowniczej i likwidację węzła grupowego i zastąpienie go węzłami indywidualnymi w budynkach. Kwota pomocy, która obniży koszty tego zadania może wynieść ok. 3.700 tys. zł.

    W 2018 r. zlikwidowano kolejny węzeł grupowy na Osiedlu Nr III i na koniec roku spółdzielnia posiadała łącznie 86 własnych węzłów indywidualnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Wszystkie węzły są połączone siecią światłowodową i podłączone do systemu „CESIN” który jest własnością spółdzielni. Do likwidacji pozostały jeszcze trzy węzły grupowe.

    Rok 2019 r. niestety nie rozpoczął się szczęśliwie. Na początku  lutego w budynku przy ul. Jana Bytnara Rudego 12 b, w wyniku podpalenia wybuchł groźny pożar. Całkowitemu spaleniu uległa kabina windy, ponadto w wyniku pożaru klaka schodowa uległa okopceniu, uszkodzeniu uległ również szyb windowy. Mieszkańcy na okres ponad dwóch miesięcy pozbawieni zostali z możliwości korzystania z jedynej windy.

    W miesiącu kwietniu oddany został do eksploatacji  zrealizowany budynek przy ul. Bielskiej 3,5,7, natomiast w miesiącu maju oddany został do użytku nowy parking dla samochodów osobowych zlokalizowany przy ul J. Bytnara Rudego z 72 miejscami postojowymi.

    W miesiącu maju tego roku Spółdzielnia otrzymała informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, iż kolejny wniosek – na głęboką termomodernizację Domu Złotej Jesieni został zaakceptowany, a na jego realizację Spółdzielnia pozyska 900 tys. złotych dotacji.

W czerwcu 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, które dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej na lata 2019 – 2022, w skład której weszli :

Pani Hubalek – Oko  Magdalena

Przewodnicząca

Pan Wąsowski Wojciech

Zastępca Przewodniczącej

Pani Kryska Agnieszka

Sekretarz

Pani Bojar Elżbieta,

Pani Cegielska Irena,

Pan Dytko Janusz,

Pan Jóśko Piotr,

Pan Koćwin Sebastian,

Pan Kujawa Wojciech,

Pani Malinowska Maria,

Pan Nowakowski Zdzisław,

Pan Wilczyński Marcin.

 

Zarząd Spółdzielni w składzie A. Jaroch, A. Kowara, R. Ostrowski  otrzymał absolutorium za 2018 r.

    Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę wyrażającą zgodę na połącznie naszej Spółdzielni z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Opolu. MSML-W wystąpiła z wnioskiem o połączenie się z naszą Spółdzielnia w 2018r. Zasoby tej Spółdzielni znajdują się obok naszych i obejmują 102 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 5.981,80m² i 6 lokali użytkowych o powierzchni 505m². MSML-W zrzesza 145 członków. Łączna powierzchnia gruntów składających się z 4 działek (3 działki zabudowane i 1 niezabudowana) wynosi 0,7749 ha. Zasoby te zostaną włączone w skład naszego Osiedla Nr IV „Malinka”.

Efekty działań Spółdzielni na przestrzeni ostatnich lat to między innymi :

2,5 mln zł pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, premie, itp.),

4,5 mln zł pozyskanych z Funduszy Europejskich na Głęboką Termomodernizację budynków,

86 nowych, indywidualnych węzłów cieplnych Spółdzielni,

55 nowych mieszkań w budynku przy ul. Bielskiej,

3,2 mln zł zysk netto za 2018 r. z działalności gospodarczej,

282 tony usuniętych wyrobów zawierających azbest, w 2019 roku Spółdzielnia planuje usunąć 70 ton,

342 tys. zł pozyskanych dotacji na usuwanie azbestu,

571 tys. zł pozyskanych z tytułu odpłatnej służebności przesyłu i opłat za korzystanie z nieruchomości,

11% - o tyle Spółdzielnia obniżyła moc zamówioną na ciepło w okresie realizacji nowych węzłów cieplnych,

14,6% - o tyle obniżono cenę energii elektrycznej w 2018 r.,

4,4 km przebudowanych sieci hydroforowych zasilających budynki w zimną wodę.

 

 

Tekst przygotował, na podstawie materiałów

z Zebrań Przedstawicieli Spółdzielni i Walnych Zgromadzeń,

Adam Jaroch

W 2020 r. Pan Adam Jaroch złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu w związku z przejściem na emeryturę. Na mocy Uchwały Rady Nadzorczej na Prezesa Spółdzielni został wybrany Pan Arkadiusz Kowara, który pełni tę funkcję od dnia 24 marca 2020 r.

Aktualnie Zarząd pracuje w składzie 3 osobowym:

- Prezes Zarządu/ Dyrektor Spółdzielni - Arkadiusz Kowara,  

- Zastępca Prezesa Zarządu/Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy - Rafał Ostrowski, 

-  Zastępca Prezesa Zarządu/Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno -Technicznych - Adam Jakubiak (od 01.06.2021 r.)

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie