Budowa indywidualnych węzłów cieplnych

Opole, 27.05.2021

Informacja dotycząca budowy nowych węzłów cieplnych na Osiedlu Malinka

Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy w bieżącym roku kolejnych indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach położonych na terenie Osiedla nr IV (nieruchomość M/2 i M/3).

W ramach Projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020, nr POIS.01.03.02-00-0024/16 wybudowanych zostanie 11 nowych indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bielskiej 22, 30, 32, 40, 48, 53, 54; al. W. Witosa 18; ul. Chełmskiej 24; ul. Kieleckiej 1, 6, zasilanych aktualnie z węzła grupowego W-Bielska.

Równolegle wybudowane zostaną 4 nowe indywidualne węzły cieplne w budynkach przy ul. Cieszyńskiej 10, 20, 24 i ul. Chełmskiej 11, zasilanych aktualnie z węzła grupowego W-Cieszyńska. 

Budowa wyżej wymienionych węzłów zakończy realizowany od 2013 roku program modernizacji systemu ciepłowniczego w Spółdzielni Mieszkaniowej polegający na likwidacji osiedlowych sieci niskoparametrowych i węzłów grupowych i zastąpieniu ich indywidualnymi węzłami cieplnymi zlokalizowanymi w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowo-handlowych oraz nowymi preizolowanymi przyłączami ciepłowniczymi.

W wyniku przebudowy systemu ciepłowniczego przesunięta zostanie granica dostawy ciepła do budynków i wyeliminowane straty ciepła na przesyle. Natomiast nowe węzły cieplne stanowić będą własność Spółdzielni, co gwarantuje pełną niezależność w zakresie sterowania parametrami węzłów. Ponadto rozliczanie kosztów ciepła następować będzie na podstawie taryfy B-1 Op, tj. dla węzłów indywidualnych stanowiących własność odbiorcy. Jest to taryfa o najkorzystniejszych cenach za moc zamówioną i ciepło. Aktualna cena ciepła wynosi brutto 55,01 zł za 1GJ i 11.434,25 zł za 1 MW.

Wykonanie przez ECO S.A. nowych preizolowanych rozdzielczych sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów, stanowiących własność dostawcy ciepła, skutkować będzie ograniczeniem strat przesyłu ciepła i całkowite wyeliminowanie po stronie Spółdzielni kosztów usuwania awarii na sieciach i przyłączach ciepłowniczych niskich parametrów.

Na chwilę obecną ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w grupowym węźle cieplnym. Poprzez niskoparametrową sieć ciepłej wody użytkowej, prowadzoną kanałem ciepłowniczym wspólnie z niskoparametrową siecią centralnego ogrzewania, dostarczana jest do budynków na nieruchomości M/2 i M/3. Docelowo ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w nowych węzłach cieplnych, w ww. lokalizacjach, eliminując tym samym straty przesyłu ciepła. Celem dążenia do optymalizacji zużycia energii cieplnej i obniżenia kosztów dostawy ciepłej wody, węzły pracować będą z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewać będą wodę do zadanej temperatury.

Po realizacji zadania uzyskamy znaczne obniżenie kosztów dostawy ciepła do budynków, które pozwolą na spłatę poniesionych nakładów z uzyskanych oszczędności w okresie 8-10 lat. Uzyskane efekty w wyniku tej modernizacji przejawiają się wprost, spadkiem zużycia ciepła (GJ/rok) i zmniejszeniem mocy zamówionej o kilkanaście procent. Obniżenie rocznych kosztów zużycia i zakupu ciepła i uzyskane oszczędności pozwolą na bieżąco spłacać zobowiązania i nakłady poniesione na budowę węzłów i przyłączy. Do czasu spłaty nakładów na budowę węzłów i przyłączy, rozliczanie za dostawę ciepła będzie odbywało się wspólnie dla nieruchomości tzn. grupy budynków zasilanych dotychczas z danego grupowego węzła cieplnego. Po spłacie nakładów nastąpi przejście na rozliczanie indywidualne każdego z budynków. Taki sposób rozliczania jest najbardziej sprawiedliwy, gdyż pozwala na maksymalne wykorzystanie generowanych oszczędności na spłatę nakładów na budowę nowych węzłów i przyłączy. Koszty ogrzewania budynków i podgrzania c.w.u. są różne dla każdego z budynków, ale indywidualny system rozliczania budynków wprowadzony zostanie dopiero po spłacie nakładów. Wynika to przede wszystkim z tego, że nakłady na budowę węzłów i przyłączy są rozliczane w ramach funduszu remontowego na modernizację według jednolitej i równej dla każdej nieruchomości stawki na 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budowa i rozruch nowych węzłów zostanie zakończony w październiku bieżącego roku. Po uruchomieniu nowych węzłów, węzeł grupowy zostanie wyłączony. Następnie firma ECO S.A., po demontażu i likwidacji urządzeń węzła grupowego przekaże budynek przy ul. Cieszyńskiej 20A Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. W związku z zapytaniami kierowanymi do Spółdzielni, wyjaśniamy, że budynek po wymiennikowni Cieszyńska 20A, stanowi odrębną nieruchomość i docelowo będzie wynajmowany przez Spółdzielnię, a najemca będzie wybrany w trybie przetargowym. Informujemy dodatkowo, że budynek wymiennikowni przy ul. Bielskiej nie należy do Spółdzielni (jest własnością ECO S.A.).

                                                                                                                                     

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie