Przypominamy mieszkańcom zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i porządkowych w budynkach.

Opole, dnia 12.01.2022r.

 

                                                                                                                            Mieszkańcy

                                                                                                                             Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu 

Szanowni Państwo,

 

          W kontekście wydarzeń związanych z pożarami: mieszkania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, jaki miały miejsce w dniu 30.12.2021r. na terenie Osiedla nr 3 oraz loggii w budynku wielorodzinnym na Osiedlu nr I we wrześniu 2021 r., przypominamy bardzo ważne zasady dotyczące naszego bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i porządkowych w naszych budynkach.

          W trosce o zapewnienie nam wszystkim, mieszkańcom budynków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, właściwego poziomu bezpieczeństwa informujemy, że posiadacz lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej ale również obowiązek korzystania z części wspólnych nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Niestety, przeznaczenie części wspólnej często jest jednak rozumiane przez mieszkańców niewłaściwie. Często zdarza się, że na klatkach schodowych, korytarzach i w piwnicach ustawiane są przedmioty (meble, rowery, wózki, buty, donice, kartony itp.), które swoje miejsce powinny mieć w lokalu, w wózkarni, czy w piwnicy. Często zdarza się również pozostawianie rzeczy zbędnych jak również niestety śmieci.

Powyższe zachowania powodują następujące problemy i zagrożenia:

  • blokowanie dróg ewakuacyjnych, klatka schodowa i korytarze są główną drogą ewakuacji w sytuacjach zagrożeń, np. w przypadku pożaru. Pozostawione na drodze ewakuacyjnej przedmioty skutecznie mogą ograniczyć możliwość ucieczki czy dotarcie z pomocą odpowiednim służbom ratunkowym,
  • przedmioty pozostawione na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach jak również balkonach i loggiach (np. stare meble lub inne rzeczy łatwopalne) stwarzają zagrożenie pożarowe i mogą stanowić zarzewie pożaru. Wydzielające się toksyny i dym z palących się przedmiotów mogą powodować zatrucia, które stanowią śmiertelne zagrożenie,
  • pozostawianie niedopałków lub wrzucanie ich do zsypów lub zrzucanie ich z balkonów może prowadzić do zaprószenia ognia a w konsekwencji pożaru i zadymienia budynku i mieszkań,
  • zaśmiecanie części wspólnej i obniżanie jej walorów estetycznych.

 

Zwracamy uwagę, że budynki zostały również wyposażone w dodatkowe elementy i urządzenia przeciwpożarowe, takie jak drzwi pożarowe, systemy oddymiania klatek schodowych czy czujniki dymu. Wszystkie te elementy mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom budynków. Dlatego też apelujemy o wspólną dbałość w ich użytkowaniu a wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać niezwłocznie do Administracji Państwa Osiedla.

Bardzo istotne jest również niezastawianie dojazdów i dróg pożarowych do budynków. Ponownie informujemy, że wprowadzone na terenie Spółdzielni oznakowanie służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Parkujące na drogach pożarowych, niezgodnie z przepisami, samochody mogą blokować dojazd służb ratowniczych i opóźnić lub uniemożliwić udzielenie pomocy, ewakuację lub przystąpienie do akcji ratunkowej.

 

Informujemy, że zgodnie z przepisami Statutu i Regulaminu Porządku Domowego naszej Spółdzielni zabrania się umieszczania na klatkach schodowych, korytarzach, korytarzach piwnicznych, suszarniach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku wszelkich przedmiotów niezgodnie z przeznaczeniem tych pomieszczeń. Jednocześnie wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać przepisy przeciwpożarowe, a w szczególności nie zastawiać dróg i przejść ewakuacyjnych oraz blokowania dojazdów i dróg pożarowych.

Ponadto informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie grilla na balkonach i loggiach oraz w otoczeniu budynków spółdzielni, czy też wyrzucanie niedopałków papierosów z balkonów i loggii.

 

          W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne usunięcie składowanych przedmiotów i rzeczy z części wspólnych budynku tj. korytarzy, klatek schodowych, piwnic.

Nadmieniamy, że w przypadku niezastosowania się do powyższego, od 15.02.2022 roku przedmioty będą sukcesywnie wywożone na składowisko miejskie, bez prawa do odszkodowania za utracone rzeczy, na koszt i ryzyko ich właściciela. Informujemy również, że za  porządkowanie części wspólnych i wywiezienie zbędnych rzeczy my wszyscy ponosimy koszty w eksploatacji danej nieruchomości!

 

Szanowni Państwo,

 

Apelujemy, dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i porządek w naszych budynkach.

 

z poważaniem,

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

JPEGIMG-20210107-WA0003.jpeg (47,79KB)
JPEGIMG-20210107-WA0001.jpeg (61,94KB)
JPEGimage0.jpeg (130,55KB)
 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie