Opłata deszczowa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 28.12.2022r. stwierdził nieważność Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola, za którym wprowadzono „Regulamin odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola”.  Zarządzenie zostało zaskarżone do Sądu przez naszą Spółdzielnię, a WSA uznał za zasadne podniesione przez nas zarzuty dotyczące m.in. zaniechania opublikowania aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wyrok jest obecnie nieprawomocny, a Gminie Opole przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do NSA.

Spółdzielnia oczekuje na prawomocne zakończenie sprawy dotyczącej pobierania przez Gminę (poprzez Spółkę miejską WiK Opole sp. z o.o.) tzw. „opłaty deszczowej” na podstawie uchwały Rady Miasta z 2020r. i ww. Zarządzenia. Opłaty te dotyczą okresu od 1 stycznia 2021 do 18 maja 2022r. W tym zakresie Spółdzielnia od początku kwestionowała obowiązek ponoszenia tej opłaty w oparciu o tak skonstruowane uchwały Rady Miasta. Za ten okres, nie pobieraliśmy od naszych mieszkańców opłat eksploatacyjnych na pokrycie „nowej opłaty deszczowej”.

 

W dniu 28.04.2022r. Rada Miasta Opola podjęła nową uchwałę w sprawie „opłaty deszczowej” nr LIII/1013/22.  W uchwale tej Rada Miasta Opola określiła również sposób ustalenia opłaty, a samą uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Ponadto ustalono nową, wyższą, cenę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej (podwyżka ceny o 24%). Tym samym, pośrednio, Gmina Opole uznała za słuszne i zasadne argumenty podniesione przez Spółdzielnię w skardze na Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola. Nowa uchwała obowiązuje od 19.05.2022r. Tą uchwałę nasza Spółdzielnia również zaskarżyła do WSA, który wyrokiem z 09.01.2023r. oddalił skargę. Wystąpiliśmy o pisemne uzasadnienie, po zapoznaniu się z nim podejmiemy dalsze decyzje co do wniesienia skargi kasacyjnej do NSA.

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż Spółdzielnia, a tym samym nasi mieszkańcy, nie uchyla się od ponoszenia zobowiązań publiczno-prawnych, jednakże obowiązki w tym zakresie powinny jasno wynikać z przepisów prawa, a uchwały organów Gminy powinny stanowić zadość wymaganiom stawianym przez regulacje ustawowe. Mając to na względzie zainicjowaliśmy powyższe postępowania sądowe celem jednoznacznego ustalenia podstaw prawnych dla nowej opłaty, która końcowo obciążają nas mieszkańców, w ramach opłaty eksploatacyjnej za mieszkanie.

Poniżej link do artykułu w Gazecie Wyborczej z dn. 07.02.2023 r. "Opłata za deszczówkę w Opolu. Sąd uznał, że regulamin pobierania opłat był niezgodny z prawem"

https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,29441230,oplata-za-deszczowke-w-opolu-sad-uznal-ze-regulamin-pobierania.html?fbclid=IwAR3fA23_sCO8hIjxk5W02o1GSwT79ENA2OMgtd8JLeOd6P_URP64wvrDjO8

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie