BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

             

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu zaprasza do złożenia oferty na badanie ustawowe sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024 w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Oferta winna zawierać co najmniej:

  1. Informację o oferencie, m.in.:
  • forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
  • informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat (doświadczenie w spółdzielczości mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta).
  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym o spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73.    
  2. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania  z badania.
  3. Specyfikację kosztów dodatkowo obciążających zamawiającego w związku z realizacją umowy (np.: koszty delegacji, diet, noclegów).
  4. Wstępny harmonogram prac związanych z badaniem.
  5. Projekt umowy.

W ramach realizacji zamówienia biegły rewident zobligowany będzie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu przedstawienia wyników badania sprawozdania finansowego.

Termin składania ofert – 11 września 2023 r.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

O ewentualnym wyborze Państwa oferty poinformujemy za pośrednictwem poczty e-mail.

Ofertę prosimy kierować na adres e-mail: ,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie