MATERIAŁY WYBORCZE ZASADY I WARUNKI ZAMIESZCZANIA NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, przedstawiamy poniżej zasady i  opłaty za umieszczanie materiałów wyborczych na terenie Osiedli Nr I-IV Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, a także zasady dotyczące ich lokalizacji, montażu, demontażu i usunięcia.                                                                  

1. Warunki finansowe umieszczania materiałów wyborczych na terenie Osiedli SM w Opolu:

    1) po uzyskaniu zgody Spółdzielni - reklamy wyborcze o powierzchni większej niż format A3 do powierzchni 10m2 włącznie – opłata 98,40zł/za 1m2 brutto,

    2) po uzyskaniu zgody Spółdzielni - reklamy wyborcze o powierzchni powyżej 10m2 – opłata  86,10zł/za 1m2 brutto,

    3) materiały wyborcze – umieszczane bez zgody Spółdzielni:

        a) plakaty, ogłoszenie wyborcze, itp. format do A4 włącznie  - opłata 40,00zł/za szt. brutto,

        b) plakaty, ogłoszenie wyborcze, itp. format A3 – opłata 60,00zł/za szt. brutto,

        c) reklamy wyborcze o powierzchni do 10m2 - opłata – 393,60zł/za 1m2 brutto

        d) reklamy wyborcze o powierzchni powyżej 10m2   - opłata – 344,40zł/za 1m2 brutto,

2. Zasady   wydawania   zgody   na   umieszczanie   na   terenie  Osiedli  materiałów wyborczych:

    1) Złożenie przez pełnomocnika finansowego lub wyborczego komitetu wyborczego  w siedzibie Spółdzielni lub w odpowiedniej Administracji Osiedla wniosku, który powinien zawierać:

        - nazwę i siedzibę komitetu wyborczego,

        - wielkość, propozycję umiejscowienia i łączną liczbę reklam wyborczych (przy uwzględnieniu zapisów tzw. uchwały reklamowej (krajobrazowej) obowiązującej w Opolu),  

        - okres umieszczenia reklam wyborczych (tj. od – do),

        - dane płatnika, na którego ma być wystawiona faktura (płatności winny być dokonane z góry, przelewem, na konto Spółdzielni),

        - adres do doręczeń korespondencji,

    2) Umieszczanie i usunięcie materiałów wyborczych na terenie Osiedli SM w Opolu odbywać się będzie we własnym zakresie i na koszt komitetów wyborczych, przy uwzględnieniu potrzeby ewentualnego przywrócenia miejsca umieszczenia ww. materiałów do stanu poprzedniego,  

     3) Materiały wyborcze nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, a także z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; za treści umieszczane w materiałach wyborczych oraz za stan techniczny i estetyczny materiałów wyborczych odpowiadają komitety  wyborcze,

    4) Spółdzielnia informuje komitet wyborczy o obowiązku usunięcia i uprzątnięcia najpóźniej do 30 dnia od dnia wyborów wszystkich materiałów wyborczych oraz o konsekwencjach nie dotrzymania powyższego. Za każdy dzień zwłoki z tytułu nie usunięcia materiałów wyborczych lub nieuporządkowania miejsca ich umieszczenia będzie naliczana opłata w wysokości 49,20zł/za szt. brutto,

    5) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za trwałość, zniszczenie lub uszkodzenie zamieszczanych na terenie Osiedli materiałów wyborczych.

3.  Spółdzielnia nie wyraża  zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na drzwiach, oknach i szybach oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach.

4. Spółdzielnia nie wyraża  zgody na umieszczanie materiałów wyborczych, w szczególności tablic na przyczepach, na miejscach postojowych, chodnikach i terenach zielonych. 

5. Za treści, formę oraz zgodność materiałów wyborczych z przepisami tzw. uchwały reklamowej (krajobrazowej) Rady Miasta obowiązującej w Opolu, odpowiadają wyłącznie komitety  wyborcze.

 

                                                                        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie