Zasady umieszczania reklam wyborczych na terenie Spółdzielni. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 roku oraz zarejestrowaniem komitetów wyborczych, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przedstawia zasady umieszczania reklam wyborczych na terenie Spółdzielni.

Spółdzielnia nie wyraża zgody na:

- ustawianie przyczep, samochodów dostawczych z materiałami wyborczymi na miejscach postojowych, chodnikach i na terenach zielonych,   

- umieszczanie materiałów wyborczych na: ścianach, drzwiach, oknach i szybach budynków mieszkalnych i pawilonów usługowych,

- naklejanie ogłoszeń wyborczych na istniejące ogłoszenia na tablicach.

Umieszczanie materiałów wyborczych wymaga uprzedniej zgody Spółdzielni oraz wniesienia stosownej opłaty.

Ustala się następujące warunki finansowe umieszczania materiałów wyborczych na terenie Osiedli SM w Opolu po uzyskaniu zgody Spółdzielni:

1. reklamy wyborcze o powierzchni formatu A3 i większej, tj. do powierzchni 10m2 włącznie – opłata 109,60 zł/za 1m2 brutto,

2. reklamy wyborcze o powierzchni powyżej 10m2 – opłata 95,90 zł/za 1m2 brutto,

3. reklamy wyborcze o formacie nie większym niż A4 umieszczane na tablicach ogłoszeń na klatkach budynków mieszkalnych (ilość miejsc ograniczona) – opłata 7,00 zł/za sztukę brutto,

4. reklamy wyborcze o formacie nie większym niż A4 umieszczane w gablotach na terenie Spółdzielni (ilość miejsc ograniczona) – opłata 10,00 zł/za sztukę brutto.

Ustala się następujące warunki finansowe umieszczenia materiałów wyborczych na terenie Osiedli SM w Opolu bez zgody Spółdzielni:

1. plakaty, ogłoszenie wyborcze, itp. format do A4 włącznie - opłata 25,00zł/za szt. brutto,

2. plakaty, ogłoszenie wyborcze, itp. format A3 – opłata 37,00zł/za szt. brutto,

3. reklamy wyborcze o powierzchni większej niż format A3 do powierzchni 10m2 - opłata – 438,40 zł/za 1m2 brutto,

4. reklamy wyborcze o powierzchni powyżej 10m2 - opłata – 383,60 zł/za 1m2 brutto.

Ustala się następujące zasady wydawania zgody na umieszczanie na terenie Osiedli SM w Opolu materiałów wyborczych:

1. Złożenie przez pełnomocnika finansowego lub wyborczego komitetu wyborczego w siedzibie Spółdzielni lub w odpowiedniej Administracji Osiedla wniosku, który powinien zawierać: - nazwę i siedzibę komitetu wyborczego, - wielkość, propozycję umiejscowienia i łączną liczbę reklam wyborczych (przy uwzględnieniu zapisów tzw. uchwały reklamowej (krajobrazowej) obowiązującej w Opolu), - okres umieszczenia reklam wyborczych (tj. od – do), - dane płatnika, na którego ma być wystawiona faktura (płatności winny być dokonane z góry, przelewem, na konto Spółdzielni), - adres do doręczeń korespondencji,

2. Umieszczanie i usunięcie materiałów wyborczych na terenie Osiedli SM w Opolu odbywać się będzie we własnym zakresie i na koszt komitetów wyborczych, przy uwzględnieniu potrzeby ewentualnego przywrócenia miejsca umieszczenia ww. materiałów do stanu poprzedniego,

3. Materiały wyborcze nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, a także z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; za treści umieszczane w materiałach wyborczych oraz za stan techniczny i estetyczny materiałów wyborczych odpowiadają komitety wyborcze,

4. Spółdzielnia informuje komitet wyborczy o obowiązku usunięcia i uprzątnięcia najpóźniej do 30 dnia od dnia wyborów wszystkich materiałów wyborczych oraz o konsekwencjach nie dotrzymania powyższego. Za każdy dzień zwłoki z tytułu nie usunięcia materiałów wyborczych lub nieuporządkowania miejsca ich umieszczenia będzie naliczana opłata w wysokości 49,20 zł za szt. brutto,

5. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za trwałość, zniszczenie lub uszkodzenie zamieszczanych na terenie Osiedli materiałów wyborczych.

                                                                                                                                        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie