Przewodnik interesanta

Administracje Osiedli: Nr I, Nr II, Nr III i Nr IV
Administracje Osiedli Nr I, II, III i IV prowadzą całokształt spraw związanych z obsługą osób zamieszkałych w rejonie działania Administracji Osiedla, a także z eksploatacją zasobów Osiedla, które obejmują budynki mieszkalne z infrastrukturą, lokale użytkowe, tereny niezabudowane. Do najważniejszych zadań Administracji Osiedli należy m.in: 
- zasiedlanie oraz przekazywanie do użytku członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, na podstawie dokumentów przekazanych przez Dział Organizacyjno - Członkowski oraz Dział Lokali Użytkowych, a także sporządzenie na tą okoliczność stosownych dokumentów,
- zabezpieczenie właściwego utrzymania stanu technicznego budynków wraz z infrastrukturą, terenów niezabudowanych, urządzeń i innych obiektów przez prowadzenie nadzoru i kontroli prac wykonywanych na Osiedlu, zapewnienie wymogów bhp i ppoż., 
- sporządzanie planów kosztów i dochodów gospodarki zasobami spółdzielczymi na Osiedlu oraz analiza ich realizacji, (przedkładanie do akceptacji propozycji stawek opłat),
- prowadzenie ewidencji opłat eksploatacyjnych i czynszowych za lokale mieszkalne oraz prowadzenie windykacji zaległości w opłatach eksploatacyjnych i czynszowych za lokale mieszkalne, a także zapobieganie zaległościom w opłatach za te lokale,
- w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi (przez Administrację Osiedla Nr I) - prowadzenie spraw Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie wynikającym z zawartych umów 

Dział Eksploatacyjno-Inwestycyjny
Dział Eksploatacyjno-Inwestycyjny prowadzi nadzór nad działalnością Administracji Osiedli w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzi całokształt spraw inwestycyjno-technicznych i remontowych Spółdzielni. Do najważniejszych zadań Działu należy m.in.:
- monitorowanie, w ramach zadań kontrolnych, okresowych przeglądów technicznych wszystkich obiektów oraz urządzeń co do zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- monitorowanie wykonania rocznego planu remontów przez poszczególne Administracje Osiedli, 
- koordynowanie rozliczeń dodatków mieszkaniowych przyznawanych przez Urząd Miasta Opola,
- realizowanie zamierzeń Spółdzielni w zakresie gospodarki cieplnej, przedsięwzięć modernizacyjnych w zakresie urządzeń, sieci i instalacji cieplnych i ich eksploatacji, planowanie prac modernizacyjnych i eksploatacyjnych, 
- przygotowywanie deklaracji do rozliczeń z Gminą Opole opłat z tytułu gospodarowania odpadami, w oparciu o materiały opracowane i przekazane przez Administracje Osiedli, Dział Społeczno-Wychowawczy i Dział Lokali Użytkowych, 
- prowadzenie całokształtu spraw terenowo-prawnych,
- przygotowywanie i realizacja inwestycji oraz prac remontowych i prowadzenie nadzoru nad realizowanymi nowymi inwestycjami i remontami
Do zadań Działu należy ponadto ogół czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi w Spółdzielni, udział w pracach komisji przetargowej oraz przygotowywanie treści projektu umowy z wyłonionym w trybie przetargu wykonawcą. 

Dział Organizacyjno-Członkowski
Zadaniem Działu jest ogół zagadnień związanych z: 
- przyjmowaniem członków Spółdzielni, prowadzeniem rejestru członków Spółdzielni - zawieraniem umów o ustanawianie tytułów prawnych do lokali mieszkalnych,
- zawieraniem umów o ustanawianie spółdzielczego własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności do lokali i miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach, 
- zbieraniem ofert w sprawach budowy lokali mieszkalnych ze środków własnych przyszłych nabywców i zawieranie stosownych umów, 
- przygotowywaniem i obsługą przetargów na nabycie uprawnień do zawierania umów o ustanowienie i przeniesienie własności lokali mieszkalnych oraz załatwianiem formalności związanych z zawieraniem umów notarialnych przez osoby, które przetarg wygrały, 
- obsługą Walnego Zgromadzenia wspólnie z Administracjami Osiedli, 
- obsługą techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni, 
- przygotowywaniem i przekazywaniem członkom Spółdzielni, na ich pisemny wniosek, żądanych dokumentów (nieodpłatnie oraz za odpłatnością), 
- prowadzeniem spraw związanych z lustracją Spółdzielni 

Dział Administracyjno-Pracowniczy
Do obowiązków Działu należy m.in.:
- zapewnienie pracownikom Spółdzielni pracującym w budynku Zarządu odpowiednich warunków pracy, zapewnienie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż,
- zabezpieczenie kserowania dokumentów (materiałów) Spółdzielni,
- obsługa centrali telefonicznej,
- wykonywanie prac kancelaryjnych w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji oraz przesyłek pocztowych, 
- przyjmowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji, obsługa poczty elektronicznej (e-mail) kierowanej do Zarządu Spółdzielni oraz przekazywanie jej odpowiednim komórkom organizacyjnym do załatwienia,
- prowadzenie sekretariatu Prezesa Zarządu i jego Zastępców,
- udzielanie, telefonicznie i ustnie, informacji w sprawach działalności Spółdzielni oraz kierowanie interesantów do właściwej komórki organizacyjnej,
- prowadzenie rejestru spraw windykacyjnych (RSW),
- prowadzenie spraw kadrowych, 
- rozliczanie i kontrola nad przestrzeganiem czasu pracy przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
- kontrola przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy 

Dział Społeczno-Wychowawczy
Do obowiązków Działu należy organizacja oraz prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedli, w oparciu o udostępnioną bazę, a w szczególności:
- opracowywanie rocznych programów działalności społeczno-kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej, w tym finansowych i ich realizacja,
- propagowanie i popularyzowanie akcji społeczno-kulturalnych wśród mieszkańców Osiedli

Dział Księgowości i Rozliczeń z Członkami
Dział wykonuje czynności określone w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz prowadzi całokształt zagadnień związanych z rozliczaniem kosztów. Do zadań Działu należy przede wszystkim:
- prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z księgowością Spółdzielni,
- obsługa kasy Spółdzielni,
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z członkami w zakresie spłaty kredytów inwestycyjnych oraz w zakresie ewidencjonowania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych

Dział Lokali Użytkowych
Zadaniem Działu jest prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z wynajmem lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, zarządzanych bezpośrednio przez Zarząd Spółdzielni oraz z dzierżawą gruntów, a także sprawowanie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem lokali, zgodnie z umową i przepisami statutu, Do zadań Działu należy m.in.:
- prowadzenie obsługi lokali użytkowych, reklam i miejsc postojowych w zakresie wystawiania faktur z tytułu opłat eksploatacyjnych i opłat czynszowych, 
- udział w przyjmowaniu i przekazywaniu lokali użytkownikom, 
- organizowanie przetargów dot. lokali użytkowych i ich obsługa,
- prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntu i wystawianie faktur dzierżawcom 

Samodzielne stanowisko ds. ekonomicznych
Do obowiązków pracownika na samodzielnym stanowisku ds. ekonomicznych należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem kosztów i prowadzeniem analiz ekonomicznych Spółdzielni, w szczególności: 
- opracowywanie ogólnych planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni w oparciu o jednostkowe plany, uchwalone przez Rady Osiedli,
- opracowywanie analiz ekonomicznych (rocznych, kwartalnych, problemowych i innych), dot. działalności Spółdzielni, 
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi

Samodzielne stanowisko ds. płac
Do obowiązków pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. płac należy prowadzenie ogółu spraw płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych zatrudnionych w Spółdzielni pracowników 

Obsługa prawna Spółdzielni
Obsługę prawną Spółdzielni prowadzą Kancelarie Prawne na podstawie odrębnie zawartych ze Spółdzielnią umów, które określają szczegółowy zakres obowiązków

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie